Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle door Vaassen Textile Consultancy BV geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval is inbegrepen: www.vaassen.net, hierna aangeduid als ‘website’. Op de website wordt algemene informatie verstrekt over Vaassen Textile Consultancy BV en de door haar geleverde dienstverlening. De op de website getoonde informatie wordt door Vaassen Textile Consultancy BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan Vaassen Textile Consultancy BV niet instaan. Vaassen Textile Consultancy BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie. Vaassen Textile Consultancy BV biedt geen garantie dat de informatie op deze website op elk moment volledig, juist, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker van www.vaassen.net gewenste doel. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.

Vaassen Textile Consultancy BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via Vaassen Textile Consultancy BV. is verkregen. Alle verwijzingen en of (hyper)links op www.vaassen.net naar informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de website. Verwijzingen naar websites die niet door Vaassen Textile Consultancy BV worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Vaassen Textile Consultancy BV uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, met betrekking tot (alle onderdelen van) de website, waaronder – mede, doch niet uitsluitend wordt begrepen – opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s en dergelijke, als ook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van www.vaassen.net kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Vaassen Textile Consultancy BV voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vaassen Textile Consultancy BV © 2023 – www.vaassen.net